Studie- og ordensregler på Gladsaxe Gymnasium

Studie- og ordensregler på Gladsaxe Gymnasium


Studieregler


På GG forventer vi, at du er til stede og deltager aktivt i undervisningen.


At være studieaktiv betyder, at du skal:
• møde til tiden, være forberedt og deltage aktivt i undervisningen
• aflevere skriftlige opgaver til tiden
• udarbejde skriftlige opgaver selvstændigt
• deltage i ekskursioner og andre fælles aktiviteter
• skrive grund til evt. fravær på lectio
• holde dig orienteret om aktiviteter på skolen bl.a. på lectio og til  morgensamling
Deltagelse i undervisningen og aflevering af skriftlige opgaver registreres elektronisk, så du til hver en tid kan se evt. fravær eller manglende skriftlige opgaver.

Ved gentagen eller længerevarende sygdom kan skolen forlange lægelig dokumentation.

Ordensregler
På GG er omgangformen uformel og uhøjtidelig. Alle udviser respekt og ansvarlighed og overholder almindelige regler for god opførsel.
Det betyder, at du skal:
• udvise respekt og tolerance
• ”rydde op efter dig selv og andre”
• drage omsorg for den enkelte og fællesskabet
• følge anvisninger fra gymnasiets ansatte
• løse konflikter konstruktivt gennem åben og ærlig dialog
• behandle skolens bygninger, inventar og materiale hensynsfuldt
• optræde som en værdig repræsentant for GG
• overholde aftaler i forbindelse med studieturen
I øvrigt skal du naturligvis overholde gældende lovgivning.
 
PÅ GG ADMINISTRERES DISSE REGLER SÅLEDES:
Hvis studie- og ordensregler overtrædes, kan sanktioner iværksættes.
Teamlærerne og studievejlederne gennemgår jævnligt din studieaktivitet og evt. støtte eller sanktioner gennemføres. Det er det samlede billede, der ses på og evt. tiltag beror på en konkret vurdering af din studieaktivitet, herunder dit fremmøde, din studieaktivitet, aflevering af dine skriftlige opgaver og dine karakterer.
Sanktioner gennemføres efter individuelt skøn, men som hovedregel;
• Hvis du er fraværende fra undervisning                                                                                                       
• Hvis du mangler at aflevere skriftlige opgaver
• Hvis du har snydt med en skriftlig opgave (plagiat)
• Hvis du ikke retter dig efter gymnasiets anvisninger
Der skelnes mellem tre former for sanktioner;
1. Pædagogisk tilrettevisning og støtte. Dette kan være en alvorlig samtale, registrering på ”god morgen listen”, omskrivning af opgave mv.
2. Alvorlig sanktion. Dette kan være en mundtlig eller skriftlig advarsel, udelukkelse fra undervisning og arrangementer, henvisning til at aflægge prøve i alle fag, fratagelse af SU, i særligt alvorlige tilfælde – bortvisning
3. Ingen oprykning til næste klassetrin, hvis karaktergennemsnit er under 2,0 eller hvis din studieaktivitet skønnes utilfredsstillende.
 
________________________________________
Ovenstående regler er formuleret med udgangspunkt i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12/06
Reglerne gælder fra oktober 2010