Referat fra sidste bestyrelsesmøde


Dato  Onsdag 11. april 2012
8.00 – 11.00
Sted   Flex. 1

Deltagere  Bestyrelsesformand Lars Rosenkilde
Næstformand Trine Græse
Skolechef Carsten Bott (Afbud)
DI-repræsentant Jan Michael Kongerslev
Direktør Erik Holst
Medarbejderrepræsentant Lis Ørnstrup
Medarbejderrepræsentant Kenn Madsen
Elevrepræsentant Ditte Marie Bæk-Lewkovitch, 2r
Elevrepræsentant Anna Sanderhage Tjäder, 2k
Rektor Eva K. Steensen
Vicerektor Erik Skude

 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.
Formanden foreslog, at økonomichef Erik Blicher Winther deltager under punktet regnskab. Det blev godkendt.

2. Underskrivelse af referat. Referatet blev underskrevet.

3. Regnskab 2011 ved revisor Søren Jensen, Deloitte.
Formanden bød Søren Jensen velkommen. Han gennemgik derefter det reviderede regnskab.
Ledelsesberetningen blev karakteriseret som meget informativ. Det forløbne år har været atypisk pga. bygningsovertagelsen pr. 1. januar 2012, afslutningen af byggeriet, finansieringen af ejendomskøbet og udmatrikuleringen af SOSUc.
Resultatopgørelsen udviser et overskud på 1,2 mio. kr., hvilket  pænt og bedre end budgetteret. Indtægterne er steget ca. 10 mio. kr. som følge af det nytilkomne bygningstaxameter og den øgede elevtilgang. Driftsomkostninger er steget med 8 mio. kr. og der er tilkommet finansielle omkostninger på 0,8 mio. kr. Anlægsaktiverne er steget med 33 mio. kr., da bygningernes værdi er kommet ind i balancen. Egenkapitalen er faldet med 2 mio. kr. netto hovedsageligt pga. bogføringstekniske grunde, idet den renteswap, der afdækker risikoen ved det variabelt forrentede lån, har en for os negativ værdi, fordi renten er faldet i løbet af året.
De regnskabsmæssige nøgletal blev præsenteret og kommenteret.
Der er skoler, der ligger bedre end os, men forskellen kommer først og fremmest af, at vi har overtaget gamle bygninger, der har krævet meget vedligeholdelse.
Generelt er økonomien blevet forbedret, og vi har været gode til at få noget ud af pengene.
Forventningerne til det kommende år er præget af udfordringen med det fleksible klasseloft på 28 elever i klasserne. Vi skal med det samme elevtal som sidste år have to klasser mere. Derudover er der en udfordring med modernisering og renovering af Gladsaxe Teaterdelen af bygningerne. Den anvendte regnskabspraksis blev berørt. Finansministeriets regnskabsbekendtgørelse er blevet overholdt.
Revisionspåtegningen er uden forehold og ”så pæn som den kan være”.
Erik Blicher Winther blev rost for sit omhyggelige arbejde med regnskabet.
    
Regnskab og revisionsprotokol blev herefter underskrevet af bestyrelsen.
Bestyrelsen bemyndigede rektor til at underskrive og indsende bestyrelsens stillingtagen til regnskab og revisionsprotokol.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det aflagte regnskab.

4. Budgetopfølgning 2012
Omlægning af 30 årigt lån.
Det fastforrentede 5% lån er blevet omlagt til et 4% lån på grund af rentefaldet.

5. Forslag til revision af vision og værdier, samt strategi 2012 – 2016
Rektor redegjorde for revisionsarbejdet. Startede i Pædagogisk Råd med en brainstorm. En styregruppe bestående af bestyrelsens formand, rektor, elevrepræsentanterne i bestyrelsen og to medarbejdere har bearbejdet de indkomne ideer. Det gamle visionspapir lå til grund, men er blevet forenklet og tydeliggjort. Eleverne har arbejdet meget konstruktivt med processen.
Oplægget blev ivrigt diskuteret. De foreslåede ændringer vil fremgå af næste udgave af visionspapiret, som vil blive forelagt styregruppen og Pædagogisk Råd inden den endelige vedtagelse i bestyrelsen.

Strategien er blevet fornyet i forhold til den gamle. De nye punkter er: Faglig trivsel, innovation, eksterne partnere samt IT og digital dannelse. EK påpegede at organisationen er meget udviklingsorienteret, så det er en stor glæde at deltage i arbejdet.
Den reviderede version vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

6. Meddelelser. Status på renovering af teaterdelen af GG.
Vi har meget areal vi ikke bruger til noget. Vi har fået lavet et projekt til 4 små klasselokaler. Det forøger også flugtvejene fra salen.
Økonomien vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.
Vi skal i ministeriet torsdag d. 12. april for at forhandle om midler fra kapacitetsudvidelsespuljen til teatersalen.

Elevsøgetal. 345 ansøgere. Heraf skulle 30 til uddannelsesparathedsvurdering. Af dem blev 9 fundet egnede.

7. Evt. LØ bad om at få referatet på hjemmesiden. Det vil ske fremover.
Næste bestyrelsesmøde er d. 20. juni kl. 16-19. med efterfølgende middag.
Bestyrelsesmøder resten af året fastlægges på næste bestyrelsesmøde.
d. 4. oktober og d. 19. december blev foreslået. Begge dage kl. 16-19


 
Referent: Erik Skude