Fælles GG-vejledning til SYNOPSIS (3-5 sider)

Titel på emnet og angivelse af fagkombination (ca. 2 linjer) Her menes, hvad du har valgt at kalde din opgave – samt hvilke fag, du har valgt.

Problemformulering (¼ - ½ side). Det er vigtigt at skrive en indledning, der leder fra den overordnede AT-opgave til dit valg af fokus og faglig vinkel på opgaven. Du skal derefter opstille et problem. Og det gør du nemmest ved at formulere spørgsmål, noget du har undret dig over, noget du vil undersøge eller en sag, du vil behandle.
Det er her nødvendigt at definere, uddybe og afgrænse de begreber, der indgår i problemformuleringen.  Problemformuleringen skal inddrage begge fag.

Præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med (½ - 1 side). Her formuleres et antal (3-6) underspørgsmål, som er nødvendige for at kunne besvare problemformuleringen. Du skal bruge fagenes termer, og du skal uddybe, hvorfor disse underspørgsmål er relevante, og hvordan de hænger sammen.

Diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene (2 sider). Du skal her vise, hvordan du har grebet undersøgelsen an. 
Materiale er data eller viden, dvs. tekster, tabeller, film og formler, eksperimenter, billeder, skuespil, arkæologiske fund osv. 
Metode er en systematisk behandling af materialet.  
Teori er en antagelse om, at der er en sammenhæng mellem to fænomener.
Du skal for hver problemstilling begrunde og diskutere dit valg af materialer.
Du skal præsentere de metoder, der er anvendt på materialet af dig selv eller andre (forskere),
og hvilke teorier, der ligger til grund for (eller er relevant for) metoderne.
Vis, hvordan du har anvendt teori og metode, og kom med et par centrale eksempler på en bearbejdelse.
Du skal vurdere i hvor høj grad, undersøgelsen er anvendelig og relevant og i hvor høj grad, den er dækkende – hele tiden i forhold til din sag. Det kan fx dreje sig om at vurdere hvorvidt undersøgelsen/analysen er behæftet med nogen former for usikkerheder? Er der andre mulige fortolkninger?
I din diskussion skal indgå hvilke teorier og metoder de to fag bidrager med, og hvordan fagenes metoder og teorier spiller sammen.

Konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål. For hver af dine underspørgsmål skal du konkludere - uden at tilføje noget nyt. Du må gerne kort trække tråde til refleksionerne om teori og metode.

En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse (¼-½ side). Konklusionen skal være et klart svar på problemformuleringen. Du skal her sammenfatte resultatet af din undersøgelse. Derudover forventes det, at du kommer med forslag til videre undersøgelser af samme sag eller andre måder at undersøge sagen på.

Litteraturliste. Skriv en liste over de anvendte kilder.

En perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten (ca. ½ side). Her skal du finde emner, metoder eller teorier i studierapporten, der giver anledning til sammenligning.

AT-årsprøver

Fremtiden – visioner og forudsigelser

AT_2008.zip

OBS! Download tager tid...

60 M

Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden

AT_2009.zip

OBS! Download tager tid...

56 M

Vejledning i download:

  • Klik på den relevante zip-fil
  • Gem filen - uden at åbne den - på et relevant sted
  • Herefter åbner du den og klikker på "Startup.exe"
  • Du siger ja til at den pakker resten ud
  • Herefter klikker du på filen "menu" og "CD'en" kører