AT-Progressionsplan 2010-13 (250511)

Overordnede hensyn:
For at eleverne kan møde flest mulige fag i AT, og for at flere fakulteter blandes i hvert projekt, fastlægges på forhånd hvilke fag, der bør indgå i 1g.
Vi har taget hensyn til
At der er fag, som eleverne kun har på skemaet i 1g, henholdsvis 2g.
At der er mulighed for et vist genbrug af forløb
At der skal være en progression i elevernes møde med synopsis-formen og eksamenskravene.

Valg af AT fag for 2g og 3g foretages af klassens team i samråd  med ledelsen i foråret i hhv. 1g og 2g. Der skal tilgodeses en historisk og faglig spredning i emnerne og det er lærerteamets ansvar.

1.G
Fag som tilstræbes involveret i 1g:

  • billedkunst/drama/musik/mediefag
  • nat + matematik
  • engelsk + samfundsfag

Der laves 2 projekter med forskellige fakulteter som omdrejningspunkt (AT1: DA (KREA hvis muligt) og AT2: SAMF)
(Rækkefølgen kan ændres efter skemamæssige hensyn – produkterne bibeholdes)

AT 1:            GRUPPEARBEJDE OG PRÆSENTATION
                     DANSK (helst krea) + mat/fys (uge 41-52) (20 moduler, 0 elevtimer) 
Fokus:    Introduktion af hele AT-faget med formål, indhold og krav.
Begge lærere afholder 1. modul sammen med gennemgang af GG’s plan,
der udleveres på papir.
               Studierapporten oprettes.
               Træning af gruppearbejde og mundtligt oplæg. 
Ramme:  Fælles emne i klassen. Gruppearbejde og mundtlige oplæg.
Produkt:  Mundtligt gruppeoplæg (evt. powerpoint)
Afrunding: Sidste modul reserveres til udfyldning af studierapport og evaluering af
                 projektets fokus.

AT 2:     PROBLEMFORMULERING OG UNDERSPØRGSMÅL
               SAMF + engelsk (Uge 1-15) (20 moduler+ 10 elevtimer) 
Fokus:   Projektarbejde i grupper.
              Problemformulering introduceres. 
              Træning i at fremstille underspørgsmål. 
              Processkrivning.
Ramme: Fælles emne i klassen og eksemplarisk problemformulering – lærerstyret
Grupperne øves i at udforme underspørgsmål af stigende kompleksitet og i at svare på dem (Afleveres evt. flere gange)  
 Produkt: Skriftlig gruppeaflevering af reduceret synopsis
Afrunding: Sidste modul reserveres til udfyldning af studierapport og evaluering af
                 projektets fokus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2G

Fag som elever ikke har efter 2g:

  • religion og/eller oldtidskundskab
  • kemi / biologi / naturgeografi
  • andet fremmedsprog


Der laves 2 projekter, hvoraf det sidste er årsprøven (AT 4)

AT 3:            METODE – VIDENSKABSTEORI (Uge 38-51)
(21 moduler, 3,5 elevtimer)
 (Timefordeling: 10 + 10 + 1 til filosofi- eller psykologilærer)

Fokus:   Der arbejdes med anvendelsen af fagenes metoder.
              Vurdering af metoderne, sammenspil mellem fagenes metoder.
              Synopsis* udformning.
Ramme: Fælles emne for klassen.
              Gruppesynopsis med feedback undervejs og evaluering.
               Der skal udleveres en AT bog
Produkt: Fuld gruppesynopsis.         
Afrunding: Sidste modul reserveres til udfyldning af studierapport og evaluering af
                 projektets fokus.

AT 4:            EKSAMENSPROCEDURE via ÅRSPRØVE  (Uge 13-19)
(12 moduler, 3,5 elevtimer)   
  

Fokus:     Eksamensprocedure.
Ramme:  Der arbejdes med en tidligere stillet eksamensopgave fra UVM. 
               Fordelingen af moduler kan fx være: 1 modul til fælles introduktion, 
               2 til hvert fag og 5 moduler, hvor eleverne arbejder selvstændigt  med                      
               vejledning samt 1 modul kort før årsprøven. hvor der gives respons på
               synopsis og talepapir introduceres.
 Produkt: Produktet er en individuel/gruppe synopsis (rettet af lærerne inden   
               årsprøven), som eleverne fremlægger ved den obligatoriske mundtlige         
               årsprøve ud fra talepapiret (3 elever i timen).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3G

Der laves 1 projekt, som bygger op til eksamen via selvstændigt metodevalg og perspektivering samt prøveeksamen   

AT 5:             EKSAMENSFORMEN. (Uge 35 - 43)
 (32 moduler, 6 elevtimer ) 
 2 fag valgt af administration og team.

 Afrunding/evaluering af årsprøveforløbet med udfyldelse af studierapport kan fungere  som introduktion.

Fokus:    Eksamensformens mundtlige del, fremlæggelse og dialog, herunder    
               diskussion af de anvendte metoder og teoriers relevans. 
               Perspektivering.
Ramme:  Fremlæggelserne/prøveeksamen lægges på to dage.
Produkt: Synopsis (med respons undervejs!) - samt individuel fremlæggelse og dialog                                                        
               med uddybende spørgsmål – med klassen som tilhørere.
Afrunding: Sidste modul reserveres til udfyldning af studierapport og evaluering af
                 projektets fokus.

               Lærerne fra dette forløb inddrages i vejledningen til valg af fag og emne i AT 6


AT 6:     EKSAMEN.   (Opgaven offentliggøres ca. 1.febr)
Eleven vælger selv fag (skolen udpeger vejledere)
Eksamensbestemmelser fra UV.  Ved vejledningen af valg af fag inddrages – hvis muligt - lærerne fra AT 6.