AT-Progressionsplan 2011-14 (080611)

Overordnede hensyn:
For at eleverne kan møde flest mulige fag i AT, og for at flere fakulteter blandes i hvert projekt, fastlægges på forhånd hvilke fag, der bør indgå i 1g.
Vi har taget hensyn til
At der er fag, som eleverne kun har på skemaet i 1g, henholdsvis 2g.
At der er mulighed for et vist genbrug af forløb
At der skal være en progression i elevernes møde med synopsis-formen og eksamenskravene.

Valg af AT fag for 2g og 3g foretages af klassens team (i samråd med ledelsen) i foråret i hhv. 1g og 2g. Der skal tilgodeses en historisk og faglig spredning i emnerne, og det er lærerteamets ansvar.

1.G
Fag som tilstræbes involveret i 1g:

 • billedkunst/drama/musik/mediefag
 • nat + matematik
 • engelsk + samfundsfag

Der laves 2 projekter med forskellige fakulteter som omdrejningspunkt (AT1: DA (KREA hvis muligt) og AT2: SAMF)
(Rækkefølgen kan ændres efter skemamæssige hensyn – produkterne bibeholdes)

AT 1:

 • GRUPPEARBEJDE OG PRÆSENTATION
 • DANSK (helst krea) + mat/fys (uge 41-52) (20 moduler, 0 timers elevtid)
 • Fokus:
  • Introduktion af hele AT-faget med formål, indhold og krav. 
  • Begge lærere afholder 1. modul sammen med gennemgang af GG’s plan, der udleveres på papir. 
  • Studierapporten oprettes. 
  • Problemformulering med underspørgsmål introduceres.
  • Træning i at arbejde efter lærerudfærdiget problemformulering + underspørgsmål. 
  • Træning af gruppearbejde og mundtligt oplæg. 
 • Ramme: Fælles emne i klassen. Gruppearbejde og mundtlige oplæg.
 • Produkt: Mundtligt gruppeoplæg (evt. powerpoint)
 • Afrunding:  Sidste modul reserveres til udfyldning af studierapport og evaluering af projektets fokus.

AT 2:     PROBLEMFORMULERING OG UNDERSPØRGSMÅL
             SAMF + engelsk (Uge 1-15) (20 moduler+ 3,5 timers elevtid) 
Fokus:   -    Projektarbejde i grupper.
              -    Synopsis introduceres (GG’s synopsispapir)
              -    Træning i at udarbejde problemformulering og underspørgsmål.
              - Processkrivning.
Ramme:      Fælles emne i klassen
Grupperne trænes i at udforme underspørgsmål af stigende kompleksitet og i at svare på dem (Afleveres evt. flere gange)  
Produkt:      Skriftlig gruppeaflevering af (evt. reduceret) synopsis
Afrunding:  Sidste modul reserveres til udfyldning af studierapport og evaluering af projektets fokus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2G

 • Fag som elever ikke har efter 2g:religion og/eller oldtidskundskab
 • kemi / biologi / naturgeografi
 • andet fremmedsprog

Der laves 2 projekter, hvoraf det sidste er årsprøven (AT 4)

NB! Det tilstræbes at 2. fremmedsprog er med i AT4 hvert andet år (i ulige elevårgange, fx årg. 2011-2014, 2013-2016 osv.)

 
AT 3: METODE – VIDENSKABSTEORI (Uge 38-51) (21 moduler, 3,5 timers elevtid)(Timefordeling: 10 + 10 + 1 til filosofi- eller psykologilærer)

Fokus:   Der arbejdes med anvendelsen af fagenes metoder.
              Vurdering af metoderne, sammenspil mellem fagenes metoder.
              Synopsisudformning.
Ramme: Fælles emne for klassen.
              Gruppesynopsis med feedback undervejs og evaluering.
              Der skal udleveres en AT bog.
Produkt: Fuld gruppesynopsis.         
Afrunding: Sidste modul reserveres til udfyldning af studierapport og evaluering af 
               projektets fokus.

AT 4:            TRÆNING AF EKSAMENSPROCEDURE via ÅRSPRØVE  (Uge 13-19) (12 moduler, 3,5 timers  elevtid)   
  
Fokus:     Eksamensprocedure
Ramme:  Der arbejdes – som hovedregel - med en tidligere stillet eksamensopgave fra
                UVM. 
               Fordelingen af moduler kan fx være: 1 modul til fælles introduktion, 
               2 til hvert fag og 5 moduler, hvor eleverne arbejder selvstændigt med                      
               vejledning samt 1 modul kort før årsprøven, hvor der gives respons på
               synopsis, og talepapir introduceres.
 Produkt: Produktet er en individuel/gruppesynopsis (rettet af lærerne inden   
               årsprøven), som eleverne fremlægger ved den obligatoriske mundtlige         
               årsprøve ud fra talepapiret (3 elever i timen).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3G

Der laves 1 projekt, som bygger op til eksamen via selvstændigt metodevalg og perspektivering samt prøveeksamen   

NB! Hvis der ikke er arbejdet med eksamens-CD-rom i AT4, skal det gøres i AT5.
AT-5-lærerne skal selv tjekke om det er sket i AT4 – se studierapporten!

AT 5: EKSAMENSFORMEN. (Uge 35 - 43) (32 moduler, 6 timers elevtid), 2 fag valgt af administration og team. Afrunding/evaluering af årsprøveforløbet med udfyldelse af studierapport kan fungere  som introduktion.

Fokus:   

 • Fra synopsis til talepapir.
 • Eksamensformens mundtlige del: fremlæggelse ud fra talepapir og dialog, herunder diskussion af de anvendte metoders og teoriers relevans. 
 • Perspektivering.

Ramme:  Fremlæggelserne/prøveeksamen lægges på to dage.
Produkt: Synopsis (med respons undervejs!) - samt individuel fremlæggelse og dialog med uddybende spørgsmål – gerne med klassen som tilhørere.
Afrunding: Sidste modul reserveres til udfyldning af studierapport og evaluering af projektets fokus.

Lærerne fra dette forløb inddrages – som hovedregel - i vejledningen til valg af fag og emne i AT 6


AT 6:  EKSAMEN. (Opgaven offentliggøres ca. 1.febr) Eleven vælger selv fag (skolen udpeger vejledere) Eksamensbestemmelser fra UVM.  Ved vejledningen af valg af fag inddrages – som hovedregel - lærerne fra AT 6.