AT-PROGRESSIONSPLAN FOR ÅRGANG 9-12 (red. 310811)

For at eleverne kan møde alle deres fag i AT, og for at flere fakulteter blandes i hvert projekt, må det fastlægges på forhånd hvilke fag, der deltager på hvilket klassetrin.
Vi har taget hensyn til
At der er fag, som eleverne kun har på skemaet i 1g, henholdsvis 2g.
At der er mulighed for et vist genbrug af forløb
At der skal være en progression i elevernes møde med synopsis-formen og eksamenskravene.

Den endelige fagsammensætning i 2g og 3g fastsættes af adm. ved et møde med klassens lærerteam i foråret i 1g hhv 2g.

Der skal tilgodeses en historisk spredning i emnerne. (Lærerteamets ansvar)


GRUNDFORLØBET (og resten af 1.g)

Fag som skal involveres i 1g: *    billedkunst/drama/musik

  • nat + matematik
  • engelsk
  • samfundsfag

Der laves 2 projekter med forskellige fakulteter som omdrejningspunkt (KREA/SAMF)

(Rækkefølgen kan ændres efter skemamæssige hensyn – produkterne bibeholdes)

AT 1:     KREAFAG + mat/fys (uge 41-52)
(20+0rt) 
Fokus:    Introduktion af hele AT-faget med formål, indhold og krav.
               Hele GG’s plan udleveres på papir. Studierapporten oprettes.
               Træning af gruppearbejde og mundtligt oplæg. 
Ramme:  Fælles emne i klassen. Gruppearbejde og mundtlige oplæg.
 Produkt: Mundtligt gruppeoplæg (evt. powerpoint)

 

AT 2:     SAMF + engelsk (Uge 1-15)
(20+21rt) 
Fokus:    Projektarbejde i grupper. Træning i at fremstille problemstillinger.
 Ramme: Fælles emne i klassen. Lærerne giver problemformulering.
               Grupperne øves i at udforme problemstillinger – og svare på dem. 
 Produkt: Skriftlig gruppeaflevering.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2G

Fag som skal involveres i 2g:  

  • religion og/eller oldtidskundskab
  • kemi / biologi / naturgeografi
  • fællesfagene / andet fremmedsprog

Der laves 3 projekter, hvoraf det sidste er årsprøven (AT 5)


AT 3:     PROBLEMFORMULERING (Uge 33-41)
 (14+7.5rt) 
Fokus:    Eleverne skal lære at lave en PROBLEMFORMULERING
               med tilhørende  PROBLEMSTILLINGER (med taksonomi)
               og skrive en synopsis (evt reduceret) med delkonklusioner
               (til problemstillingerne) og konklusion (til problemformuleringen).
Ramme: Der skal udleveres en AT-bog (vælg fra bogkælderen).
               Fælles emne for klassen.
Produkt: Gruppesynopsis (evt. reduceret)

 
AT 4:     METODE – VIDENSKABSTEORI (Uge 43-04)
(21+15rt) (Timefordeling: 10 + 10 + 1 til filosofi- eller psykologilærer)

Fokus:   Anvendelsen af fagenes metoder.
              Vurdering af metoderne, sammenspil mellem fagenes metoder.
Ramme: Fælles emne for klassen.
              Gruppesynopsis med feedback undervejs og evaluering.
Produkt: Fuld gruppesynopsis.         

AT 5:    EKSAMENSPROCEDURE.  ÅRSPRØVE  (Uge 13-19)
(10+20rt)    ANDET FREMMEDSPROG + HISTORIE
  
Fokus:     Eksamensprocedure.
Ramme:  Der arbejdes med eksamensopgaven om rejser, stillet af UVM 2008.
                                     Fordelingen af moduler kan fx være: 1 modul til fælles introduktion,
                                     2 til hvert fag og 5 moduler, hvor eleverne arbejder selvstændigt  med                      
                                     vejledning. Der skal også undervises i talepapir.
 Produkt: Produktet er en individuel/gruppe synopsis (rettet af lærerne inden   
               årsprøven) som eleverne fremlægger ved den obligatoriske mundtlige         
               årsprøve ud fra talepapiret (3 elever i timen).

------------------------------------------------------------------------------------

STUDIERETNING 3G


Der laves 1 projekt, som bygger op til eksamen via selvstændigt metodevalg og perspektivering   

 

AT 6:    EKSAMENSFORMEN (Uge 38 -41)
 (32 moduler normalt fordelt med 2x16 moduler + 12 elevtimer normalt fordelt med 2x6 elevtimer)
2 fag valgt af administration og team.
Fokus:    Eksamensformens mundtlige del, fremlæggelse og dialog, herunder    
               diskussion af de anvendte metoder og teoriers relevans.
                                     Perspektivering til studierapporten.
Ramme:  Der planlægges fire gange 2 sammenhængende dage.
                Fremlæggelserne/prøveeksamen placeres i uge 41, så AT6-forløbet afsluttes
                inden SRP-vejledningen kommer i gang.

Produkt: Synopsis (med respons undervejs!) - samt individuel fremlæggelse og dialog                                                        
               med uddybende spørgsmål – med klassen som tilhørere.

Lærerne fra dette forløb inddrages i vejledningen til valg af fag og emne i AT 7.

 


AT 7:     EKSAMEN  2011     (Opgaven offentliggøres 30.januar)
Eleven vælger selv fag (skolen udpeger vejledere)
Eksamensbestemmelser fra UVM. Ved vejledningen af valg af fag inddrages lærerne fra AT 6.