Eksamensorientering 2012

Eksamen er dit eget ansvar, så læs denne instruktion grundigt


Informationer:
Alle prøver og evt. ændringer fremgår af lectio. Ændringer annonceres her indtil 48 timer før eksamen. Kun ved senere ændringer kontakter vi dig direkte.


Adresse-/telefonliste:
Sørg for at sekretariatet har dit aktuelle (mobil-)telefonnummer.


Skriftlig prøve:
Dine lærere gennemgår fagenes krav og de til prøven tilladte hjælpemidler. Brug af internet er normalt forbudt.

Du skal sidde parat på din plads i prøvelokalet senest 15 minutter før prøvens start (dette indebærer, at installation af it-udstyr på dette tidspunkt er afsluttet og at du har fremfundet de tilladte hjælpemidler). Skriver du på computer, skal du selv medbringe hele udstyret, inkl. printer og forlængerledning.
Er ikke alt udstyret i orden ved prøvens start, må du skrive i hånden. Hjælp til udskrivning gives kun hvis printer bryder sammen under selve prøven.


Prøven er begyndt når opgaverne udleveres.
Skriv navn, klasse/hold og fag på alt udleveret papir, inden du skriver andet på det. Du må kun benytte det af skolen udleverede papir. Intet papir, du har skrevet på, må tages med ud fra prøvelokalet, før prøven er afsluttet. Dette gælder også opgaveteksten. Derfor må din computer heller ikke fjernes fra prøvelokalet før prøvetidens udløb.


Din besvarelse skal afleveres i et omslag, hvor du skal skrive under på, at du ikke har snydt.
Ingen må rejse sig, før en vagt har givet lov. Hvis du har brug for at forlade lokalet, sker det under ledsagelse. Ingen forlader lokalet de sidste 30 minutter af prøven.
Ved afleveringen skal du selv beslutte, hvilke ark du ønsker bedømt. Samtlige ark, der afleveres til bedømmelse, skal være fortløbende nummereret. På det tidspunkt, hvor prøven slutter, skal alle sider være udskrevet.

Når vagterne har konstateret, at alle opgaver er indsamlet, giver de besked om, at prøven er slut. Indsamlingen kan tag 10-15 minutter. Først når vagten giver besked om at indsamlingen er slut, må man rejse sig og henvende sig til andre. Elever, der venter udenfor, må først gå ind i prøvelokalet, når vagten har givet lov. Overtrædes disse regler, kan det medføre, at denne prøve ikke godkendes.

Diverse:
Der må ikke ryges under prøven. Det er ligeledes forbudt at høre musik eller anvende andet ikke-prøverelevant elektronisk udstyr under eksamen. Mobiltelefoner skal være slukket under hele prøven og være placeret uden for rækkevidde.
Tasker, poser, overtøj o.l. placeres, hvor vagterne anviser det.
Du skal selv medbringe alle tilladte hjælpemidler. Fx lommeregner og reservebatterier. Tjek, at din printer har fået ny blækpatron for nylig. Skolen kan kun i begrænset omfang kompensere for dine forglemmelser.
Du må hverken låne eller udlåne bøger, skriveredskaber eller andre hjælpemidler under prøven. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra prøven.
Vær opmærksom på, hvilke konsekvenser det har, at du ikke må bruge internettet; vigtige dokumenter, som ligger i fx. lectio, skal du altså udskrive inden prøvens start.


Mundtlig prøve:
Dine lærere gennemgår alle forhold vedrørende mundtlige prøver i de enkelte fag (forberedelsestidens længde, hjælpemidler herunder brugen af IT i visse fag, prøveform osv.).


Gør dig klart, hvilke dage du skal op. Tidspunktet på dagen er fastsat af gymnasiet og fremgår af lectio.
Du er selv ansvarlig for at medbringe alle tilladte hjælpemidler – også bøger, noter, skriveredskaber m.m.
Prøven er begyndt når du trækker dit spørgsmål.


I den periode, hvor der afholdes mundtlige prøver, må du ikke opholde dig på gangen foran prøvelokalerne. Kun den elev, der skal op som den næste, er undtaget fra denne regel. Du skal rette dig efter gangvagtens anvisninger. Det er ikke tilladt at medtage eller indtage alkoholiske drikke på skolen - heller ikke sidste eksamensdag.
For studenter er der mulighed for efter sidste fag at fejre huen i kantinen sammen med familien – egne drikkevarer kan her medbringes og nydes.


Problemer ved skriftlig og mundtlig prøve:
Kommer du for sent til en prøve, skal du henvende dig i sekretariatet. Rektor eller rektors stedfortræder vurderer på stedet, om du kan deltage i prøven.
Bliver du syg før en skriftlig eller mundtlig prøve, skal du ringe til gymnasiet inden prøven begynder. Du vil så få nærmere besked om, hvordan du skal forholde dig. For at få tilladelse til at gå til sygeeksamen kan der kræves en lægeattest, som du selv skal betale for.
Bliver du syg under en skriftlig eller mundtlig prøve, så tilkald vagten.


Mundtlig og skriftlig sygeeksamen afholdes i august - se lectio.


Udebliver du af anden grund end sygdom fra en skriftlig eller mundtlig prøve, betyder det normalt, at du ikke kan færdiggøre din eksamen i den termin. Sædvanligvis kan du tidligst aflægge den manglende prøve i den næste ordinære eksamenstermin.
Snyd indberettes til rektor. Normal konsekvens er bortvisning. Den manglende prøve - kan normalt tidligst aflægges i den næste ordinære prøvetermin.


Diverse:
En mundtlig prøve er som hovedregel offentlig, dog må kun eksaminator og censor være til stede under forhandlingen om karakteren for din præstation.


Klagemuligheder:
En klage kan kun vedrøre prøvegrundlaget, den enkelte prøves forløb eller bedømmelsen. Det er altså ikke en klagebegrundelse, at den opnåede karakter ikke svarer til mængden af det arbejde, du mener at have lagt for dagen i faget eller at du plejer at være bedre i faget. Klagen skal afleveres til rektor senest to uger efter, at du har haft muligheden for at få karakteren. Du har ret til at få udleveret kopi af dine skriftlige besvarelser og af eventuelle anvendte ekstemporaltekster (efter prøvens ophør).


En klage skal være skriftlig samt præcisere og begrunde klagepunkterne.


Da mundtlige præsentationer ikke kan genskabes, kan en klage over en mundtlig prøve kun føre til afvisning eller tilbud om fornyet prøve. Uregelmæssigheder i forbindelse med forberedelsestiden skal påtales overfor eksaminator inden selve fremlæggelsen begynder.
Ved en evt. ombedømmelse af en skriftlig prøvebesvarelse efter elevklage er det karakteren ved ombedømmelsen, der er den gældende - også i de tilfælde, hvor den nye karakter måtte være lavere end den karakter, der er klaget over (jvf. Eksamensbekendtgørelsen- BEK nr. 1018 af 25/8/2010 med ændringer i BEK nr 1417 af 14. december 2011).


God eksamen!
Ledelsen, Gladsaxe Gymnasium

Efter en hyggelige fest den sidste skoledag, blev det alvor allerede torsdag, hvor bio-tekkerne var oppe skriftligt og AT-eksamen begyndte for 3g'erne...

Her er det Julie og Siv fra 3t, der spændte venter på at komme op i det fælles emne for årets AT-eksamen: "katastrofer". Se mere om det spændende emne og arbejdsprocessen her...

..og her har Tobias 3y diskuteret sin fiktive katastrofe færdig. Karakteren afspejlede heldigvis ikke emnet. Han fik en god start på eksamen med er flot 12-tal...Tillykke Tobias!