SAMFUNDSFAG

 

Samfundsfag handler om, hvordan mennesker lever sammen i samfund. I samfundsfag forsøger man at forstå forholdet mellem mennesker og de menneskeskabte strukturer og processer, de er en del af.

Det lyder jo noget abstrakt! Det er nok lettere at forstå, hvad samfundsfag handler om, når man ser på, hvilke discipliner faget består af.

 

Samfundsfags discipliner

Samfundsfag inddeles i fire underdiscipliner: politik, økonomi, sociologi og international politik. Derudover beskæftiger man sig også en del med samfundsfaglig metode, hvis man har samfundsfag på A-niveau.

I politik arbejder man bl.a. med de politiske ideologier (liberalisme, konservatisme, socialisme), forskellige styreformer og demokratimodeller, partier og vælgere, magtbegreber m.m.

Sociologi handler f.eks. om normer og roller, identitet, social arv, social ulighed og om, hvordan samfundet kan inddeles i forskellige klasser og lag.

Økonomi handler blandt andet om forskellige velfærdsstatsmodeller og om hvordan en markedsøkonomi grundlæggende fungerer.

Centrale emner indenfor international politik er EU, globaliseringen, den internationale terrorisme og "kampen mod terror" og klimapolitik. International politik fylder mest, hvis man har samfundsfag på A-niveau.

 

Samfundsfag på A-, B- og C-niveau

Samfundsfag er et obligatorisk fag i gymnasiet. Alle har samfundsfag på mindst C-niveau. Alt efter hvilken studieretning, man vælger, kan man derudover have samfundsfag på B- eller A-niveau.

Har man samfundsfag på C-niveau, afsluttes faget efter 1.g, og man har typisk et modul om ugen. Samfundsfag på C-niveau er udelukkende et mundtligt fag.

Samfundsfag på B-niveau har man i to år med et eller to moduler om ugen. Samfundsfag på B-niveau er overvejende et mundtligt fag, men man skal dog også lave enkelte skriftlige projekter.

Samfundsfag på A-niveau har man i alle tre år. Det første år har man et eller to moduler om ugen. Andet og tredje år som regel to eller tre moduler. Samfundsfag på A-niveau er både et mundtligt og et skriftligt fag. Ligesom i de andre A-niveaufag skal man løbende aflevere forskellige skriftlige opgaver. I samfundsfag ligger de skriftlige opgaver dog især i 2.g og 3.g.

 

Hvad bliver der undervist i?

I samfundsfagsundervisningen lærer man at undersøge og diskutere den aktuelle samfundsudvikling. Man får en dybere forståelse af det samfund, man er en del af, og samtidig bliver man bedre til selv at tage stilling til samfundsmæssige spørgsmål.

Samfundsfagsundervisningen former sig som en række temaer, der nogle gange holder sig indenfor, andre gange går på tværs af de discipliner, samfundsfag er inddelt i.

Typiske eksempler på undervisningsforløb i samfundsfag er:

- Politik, medier og spin

- Demokrati og menneskerettigheder

- Indvandrere og integration

- Unges alkoholkultur

- EU og danskerne

- Fattigdom i Danmark

- Velfærdsstatens udfordringer

- Præsidentvalget i USA

- Hvordan bliver en lov til?

- Økonomiske kriser før og nu

Undervisningen vil ofte inddrage aktuelle samfundsbegivenheder. Er der valg i Danmark, eller sker der noget andet vigtigt på den politiske og økonomiske scene, vil de fleste lærere forsøge at inddrage det i undervisningen.

 

Eksamen i samfundsfag

Det er ikke sikkert, at man kommer til eksamen i samfundsfag, hvis man har faget på B- eller C-niveau, hvorimod man med stor sandsynlighed kommer til mundtlig eksamen og en skriftlig eksamen af seks timers varighed, hvis man har samfundsfag på A-niveau.

Ved den mundtlige eksamen på A- og B-niveau trækker man et samfundsfagligt emne (et af de temaer man har arbejdet mere dybdegående med i løbet af de tre år) og får udleveret en række ukendte tekster. Derefter har man 24 timer til at arbejde intensivt med emnet og forberede et oplæg af ca. 10 minutters varighed, hvor man skal opstille, analysere og diskutere samfundsfaglige problemstillinger indenfor emnet. Oplægget efterfølges af 10-15 minutters diskussion med eksaminator.

Den mundtlige eksamen på C-niveau er en traditionel eksamen, hvor man trækker en kort tekst og nogle spørgsmål indenfor et af de emner, man er blevet undervist i. Eksaminationen varer 15-18 minutter og former sig som en samtale med eksaminator, hvor man besvarer de stillede spørgsmål og diskuterer emnet.

 

Samfundsfag handler om politik – men også om meget andet!

Samfundsnyt fra...

Samfundsfag tæt på magtens centrum...

3.g SA/2 var inde og høre en debat mellem Thorning og Barroso, som diskuterede EU's fremtid. I dagens Politiken udtaler en af eleverne sig om arrangementet:

Politiken 23.april