SRO –STUDIERETNINGSOPGAVEN

2g-studieretningsopgaven giver eleverne lejlighed til at skrive en mindre flerfaglig opgave, SRO, som træning til studieretningsprojektet i 3g. Den udarbejdes i uge 8, hvor der er afsat tre arbejdsdage (onsdag d.22. februar 2012 kl. 8.00 – fredag d. 24. februar 2012 kl. 14.00). Den første dag kan bruges til vejledning og eksperimentelt arbejde.

De to sidste dage må der ikke vejledes om indholdet, kun om formalia.

Meningen med 2g-studieretningsopgaven er, at eleverne får lejlighed til at fordybe sig fagligt og skrive en opgave, hvor flere fag skal spille sammen ligesom i 3g-studieretningsprojektet. Eleverne skal desuden have træning i at opfylde de almene krav til skriftlige opgaver, fx citatteknik, litteraturhenvisninger, noter, litteraturliste mm. – Det enkelte team tager selv stilling til om man vil kræve et abstract på engelsk. Dette naturligvis fordi det vil være forskelligt fra klasse til klasse om man har trænet denne disciplin.

2g-studieretningsopgaven kan kun skrives i studieretningsfagene. Arbejdet med SRO’en bygger videre på elevernes erfaringer fra dansk-historieopgaven i 1g og fra AT-forløbene.

Klassens studieretningsfag går sammen om at udarbejde 2-3 opgaveformuleringer, hvor studieretningsfagene indgår i forskellige kombinationer.

I SRO arbejdes med det faglige indhold, der indgår i undervisningen.  I studieretningsprojektet i 3g (SRP) er der derimod krav om, at eleven inddrager fagligt stof, der ligger ud over det, der indgår i undervisningen. Det er der ikke krav om i SRO.

De enkelte fag må efter egne faglige traditioner afgøre, om og hvordan lærerne formulerer de underordnede faglige problemstillinger.  

Fordelingen af opgaveformueringerne kan foregå ved at eleven enten selv vælger fagkombination eller ved at der trækkes lod. 

Eleverne får på denne måde lejlighed til at se og diskutere forskellige opgavetyper inden for kombinationer af deres studieretningsfag.

Det er op til de involverede lærere om de vil udlevere opgaven på forhånd, så eleverne har mulighed for at søge information, overveje opgaveformuleringen og konsultere deres vejledere (eventuelt i et vejledningsmodul som studieretningslærerne lægger ind i klassens skema på forhånd), eller om man vil lave en fælles start i klassen om onsdagen kl. 8.00.

2g-studieretningsopgaven forventes at have et omfang på 5-8 sider, og det skal selvfølgelig afspejles i opgaveformuleringerne!! 

Opgaven afleveres til de involverede lærere den 25. februar senest kl. 14.00.

Opgaven rettes af faglærerne, og der gives én karakter. Den påvirker faglærernes vurdering af elevens standpunkt i de involverede fag. Ud over karakteren giver lærerne en evaluering, der peger på svage og stærke sider i besvarelsen og giver anvisninger på forbedringer med henblik på studieretningsprojektet i 3g.